องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง » ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน สายสร้อยพร้าว-นาเยีย บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 1

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน สายสร้อยพร้าว-นาเยีย บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 1

arrow 10/07/2567 ::

ร่างประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน สายสร้อยพร้าว-นาเยีย บ้านสร้อยพร้าว หมู่ที่ 1