องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » กิจกรรม » กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร

arrow 19/06/2565 ::

กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร