องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ หมู่ที่ 2,11- ม.6 และ บ้านสร้อยพร้าว ม.10- ม.6