องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-113249        saraban_06410613@dla.go.th

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » ข้อมูลหน่วยงาน

2.1 วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้

ชุมชนเศรษฐกิจดี มีถนน ไฟฟ้า และแหล่งน้ำพร้อม สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ

ชีวิตปลอดภัย พลานามัยสมบูรณ์”

2.2 ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 5  ด้าน  ดังนี้

                    ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                    ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

                    ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง

2.ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่                                            

3.พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล