องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » รายงานการเงินและบัญชี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563