องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

เบอร์โทร 0827125649

หน้าแรก » รายงานการเงินและบัญชี

รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประะจำปี 2565