องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
SOIPHRAO Subdistrict Administrative Organization
  042-180806        soiphrao@gmail.com

President

นายบุญส่ง โคตรประดา

ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

หน้าแรก » รายงานการเงินและบัญชี

< ประชาสัมพันธ์งบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2564 ตามข้อ 100 >